รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  200000
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นายวีรชัย ผลเจริญ
  2.นายอภินันท์ ขันแข็ง
  3.นางปนัดดา ทบบัณฑิต
  4.ผศ.ดร.เยาวเรศ ใจเย็น  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ "1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ตัวชี้วัด 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของ มหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ "3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" ตัวชี้วัด "3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100" กลยุทธ์ "3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน"

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 การบริการวิชาการ

  พื้นที่ดำเนินการ :
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  สนับสนุนการเรียนการสอน

  งบประมาณ :
  200,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  งบรายจ่ายอื่น 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ ฯ 200,000 บาท

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2561
  วันที่สิ้นสุด :
  31 ก.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหนึ่งของโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เป็นโครงการ ที่ดำเนินการขี้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆ ด้านให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้องด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดีพร้อมที่จะไปศึกษาต่อ ในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่าง มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ๆ ได้แก่ สนับสนุนสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจน สิ่งแวดล้อมเพื่อเกื้อหนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดยจัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนสนับสนุนการจัดทำ สื่อการสอนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น รวมทั้งจัดห้องสมุดให้เป็นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า ของนักเรียน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 8 (8) ได้กำหนดหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการโครงการ และกิจกรรมเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความ รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็กโรงเรียน ตชด. 2. เพื่อสนับสนุนสิ่งจำเป็นในการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. การจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็กโรงเรียน ตชด.มีประสิทธิภาพ 2. ผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็กโรงเรียน ตชด.ได้รับการสนับสนุนสิ่งจำเป็นในการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ด้านการนำไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็ก ร.ร.ตชด. จำนวน 100 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  รายจ่ายอื่น 200,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  1. การจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็กโรงเรียน ตชด.มีประสิทธิภาพ 2. ผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็กโรงเรียน ตชด.ได้รับการสนับสนุนสิ่งจำเป็นในการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนตชด.

  ผลสำเร็จโครงการ :
  พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีการนำความรู้ไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 เป็นลำดับแรก และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่องค์กรของตนเองได้ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 ตามลำดับ

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ผู้บริหารโรงเรียน ตชด. ครู ตชด. และผู้ดูแลเด็กโรงเรียน ตชด. จำนวน 90 คน คณะกรรมการดำเนินงาน คณะวิทยากร จำนวน 20 คน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 110 คน  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 4
  อัปเดทล่าสุด : 2020-01-10 11:32:29
  1 1 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ