รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1
หน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  -
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  500 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา
  2.ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 1 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สมารถจัดการศึกษา /จัดกิจกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 1 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สมารถจัดการศึกษา /จัดกิจกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ที่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อื่นๆ
  รายละเอียด :
  ประชุมวิชาการ

  งบประมาณ :
  70,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน หมวดเงิน : 2. งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  25 พ.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  25 พ.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตระหนักถึงความสำคัญ ของการวิจัยทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นและการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า น าไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านอื่น ๆ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงก าหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาตรีครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 (The 1 st Undergraduate Scientists Meeting of Science Mathematics And Science Education : USMSE-2019) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์บูรณาการกับการพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีส าหรับการ น าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและจุลชีววิทยา) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คณิตศาสตร์-สถิติประยุกต์ คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก) รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ ได้น าเสนอผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการซึ่งน่าจะก่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตร ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ ได้น าเสนอ เผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยให้เกิดการน าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติต่อไป

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและ หลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ 2. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3. ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยที่น าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  25 พฤษภาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ต้นทุนในการสนับสนุนโครงการ 70,000 บาท โดยแบ่งเป็น 1. ค่าตอบแทน 4,400 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ( 1 คน x 2 ชั่วโมง x 1,000 บาท) 2,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( 2 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท) 2,400 บาท 2. ค่าใช้สอย 25,836 บาท - ค่าเดินทางวิทยากรบรรยายพิเศษ (ระยะทาง 592 กิโลเมตร x 4 บาท x 2) 4,736 บาท - ค่าที่พักวิทยากรบรรยายพเศษ ( 1 ห้อง x 1 คืน x 1,300 บาท) 1,300 บาท - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโคงการและคณะกรรมการด าเนินงาน 13,500 บาท ( 90 คน x 1 มื้อ x 150 บาท) - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโคงการและคณะกรรมการด าเนินงาน 6,300 บาท ( 90 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 3. ค่าวัสดุ 39,764 บาท - ค่ากระเป๋าเอกสาร 33,170 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร (90 เล่ม x 30 ) 2,700 บาท - ค่าวัสดุ 3,894 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  การแสดงผลงานนักึกาาระดับปริญญาตรี

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  ทดสอบ

  ผลสำเร็จโครงการ :
  มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ทดสอบ  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-01-15 13:15:21
  0 0 รออนุมัติ
  2 ไตรมาสที่ 3
  อัปเดทล่าสุด : 2019-12-13 10:33:06
  1 1 ยังไม่ได้ดำเนินการ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -