รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
เชิร์ฟรุ่นจิ๋ว
หน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายณัฐภล เขาชำห้าน
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  งบยุทธศาสตร์/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  รายละเอียดงบประมาณ :
  12345678
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  100 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นายณัฐภล เขาชำห้าน  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่1.5

  พื้นที่ดำเนินการ :
  โรงเรียน
  ลักษณะของโครงการ :
  ประจำ
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  5,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ก.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  3 ก.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ฟหกดเ้

  วัตถุประสงค์ :
  หหหหห

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  กกกกกก

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ดดดดด

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  เเเเ

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  อออออ

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ปปปป

  จุดเด่นของโครงการ :
  ผผผผผ  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -