รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
หน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มิติของโครงการ :
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน 500,000 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางสาวพนิดา หมากสุก
  2.ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ
  3.ผศ.ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
  4.ผศ.พรชัย เหลืองวารี
  5.ผศ.ดร.อัจฉรา บุญโรจน์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 5) จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า (OTOP) กลยุทธ์ที่ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1.2 บริการวิชาการตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 12.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ลักษณะของโครงการ :
  พัฒนายุทธศาสตร์
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  500,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ลำดับที่ 2 งบรายจ่ายอื่น 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 500,000 บาท

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2561
  วันที่สิ้นสุด :
  31 ก.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่งที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ความสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะจึงดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนอันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน (OTOP)

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. สินค้าชุมชน (OTOP) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. จำนวนผลิตภัณชุมชนที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า 5 ผลิตภัณฑ์

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  1. ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ในเดือน กรกฎาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จำนวน 500,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาด อันนำสู่การเพิ่มรายได้ของชุมชน  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -