รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
หน่วยงาน :
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  รายได้ เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาทถูกหักรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของรายได้ เป็นเงิน 6,000 บาท คงเหลือสุทธิ 54,000 บาทรายจ่าย - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน จำนวน ๑8 ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 21,6๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จำนวน 2๕ คน เป็นเงิน 9,0๐๐ บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 6 มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน 2๕ คน เป็นเงิน 4,5๐๐ บาท - ค่าเอกสาร จำนวน จำนวน 20 ชุด ๆ ละ ๑5๐ บาท เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท - ค่าที่พัก 1 ห้อง ๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน 3 คืน เป็นเงิน ๑,5๐๐ บาท - ค่าเดินทาง (กรุงเทพฯ) ๒๔๕ กิโลเมตร ๆ ละ ๔ บาท (3 รอบ) เป็นเงิน 5,88๐ บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถรับ – ส่ง 3 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 72๐ บาท - ค่าห้องจัดอบรม 3 วัน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท รวมค่าใช้จ่าย 49,7๐๐ บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้ เพื่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
  ค่าลงทะเบียน :
  3,000 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางสาวธิติกาญจน์ ชมดวง
  2.อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
  3.นางสาวพรรณนภา สพโชค  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 4.5 สนับสนุน การจัดหารายได้ และระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 4.5 สนับสนุน การจัดหารายได้ และระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่-

  พื้นที่ดำเนินการ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  54,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ม.ค. 2513
  วันที่สิ้นสุด :
  1 ม.ค. 2513

  หลักการและเหตุผล :
  ปัจจุบันความต้องการรู้ในภาษาไทยของชาวต่างชาติมีอยู่จำนวนมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเปิดกว้างในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวและธุรกิจ ซึ่งไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือติดราชาการต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจในภาษาไทยในระดับที่สื่อสารให้คนไทยที่เป็นเจ้าของภาษาไทยเข้าใจ คนไทยที่สื่อสารภาษาไทยมาตั้งแต่เกิดก็ใช่ว่าจะสามารถสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติได้เข้าใจได้กันทุกคน ผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติจำเป็นที่จะเรียนรู้ทักษะ หลักวิธี การสอนและเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อที่จะสามารถนำไปสอนให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจในการภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการจัดทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศหลายประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย เช่นสาธารรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภูมิภาคอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จึงได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะการสอนภาษาไทยที่สามารถนำไปใช้การสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะ หลักวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาไทยต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ ให้สามารถสื่อสารภาษาไทย (ทั้ง 4 ทักษะ) ได้อย่างถูกต้อง ๒.๒ เพื่อจัดเตรียมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้สำหรับสอนภาษาไทยในโครงการ MOU หรือโครงการ อื่น ๆ ให้กับสถาบันต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้จัดทำความร่วมมือไว้

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะ หลักวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาไทยต่าง ๆ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสอนภาษาไทยชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ๑๐.๒ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติมีรายชื่อผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้สำหรับสอนภาษาไทยในโครงการ MOU หรือโครงการอื่น ๆ ให้กับสถาบันต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้จัดทำความร่วมมือไว้

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจทักษะ หลักวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เป้าหมาย 2๐ คน)

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  โครงการอบรมใช้ระยะเวลา 3 วัน (๑8 ชั่วโมง)

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาทถูกหักรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของรายได้ เป็นเงิน 6,000 บาท คงเหลือสุทธิ 54,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  อบรม

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  ทดสอบ-

  ผลสำเร็จโครงการ :
  มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น-

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ทดสอบ-  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2019-12-13 10:22:52
  1 1 ยังไม่ได้ดำเนินการ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -