รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจเพื่อบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานระดับตำบล
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อาจารย์วิระ ศรีมาลา
มิติของโครงการ :
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  -
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  1,000 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.วิระ ศรีมาลา
  2.ผศ.ปฏิคม ทองจริง
  3.นางมาลีวัลย์ นิโรจน์
  4.นายอรรณพชัย วรรณเลิศยศ  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 1 เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้วัดที่ 3

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  100,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  21 มิ.ย. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  28 มิ.ย. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ในปัจจุบัน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนไว้ในฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการ และข้อมูลนี้ ท้องถิ่นก็จะสามรถนำไปใช้ในการวางแผนอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ได้อีกทางหนึ่งด้วย จากความสำคัญที่ท้องถิ่นต้องจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติไว้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนและมีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ สาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทายาการคอมพิวเตอร์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีความรู้ความถนัดในด้านระบบการสำรวจบันทึกข้อมูล ด้านการนำเสนอและแสดงผล ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในรูปของเว็บไซต์และแผนที่ออนไลน์ เพื่อรวมรวบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่ให้กับหน่วยงานและชุมชนในระดับตำบล โดยกิจกรรมบริการวิชาการส่วนใหญ่ จะเน้นให้ชาวบ้านสามารถสำรวจบันทึกข้อมูลได้ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบ GPS ข้อมูลจากการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วย อากาศยานไร้คนขับ อันเป็นเทคโนโลยีใหม่จากงานวิจัยของ คณาจารย์ในสาขาภูมิสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมบริการวิชาการจะเป็นลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยให้นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ เรียนวิชาการสำรวจเบื้องต้น การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล และวิชาการเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นพี่เลี้ยงในการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ตลอดทั้งโครงการ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนสนิทสนิมกับชาวบ้านได้ง่ายขึ้นและฝึกให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ในรายวิชาไปใช้ประโยชน์จริง โดยจะจัดให้เป็นคะแนนเก็บในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์ :
  1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ให้ชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญในระดับตำบลได้ 2. จัดทำป้ายท่องเที่ยวอัจฉริยะในตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระดับตำบล และระบบจัดการประปาในตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง เพื่อเป็นช่องทางให้ชาวบ้านสามารถติดต่อ ปรับปรุงแก้ไข และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 3. เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น 4. เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเทคนิคใหม่ๆสำหรับการสำรวจบันทึกข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 5. เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเทคนิคสำหรับการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ชุมชนมีฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลประกอบอื่น ๆที่จำเป็นสำหรับวางแผนบริการจัดการข้อมูลที่สำคัญในระดับตำบล 2. มีป้ายท่องเที่ยวอัจฉริยะในตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระดับตำบล รวมทั้งระบบจัดการประปาในตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง 3. นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ฝึกใช้ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 4. คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและชาวบ้านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับข้อมูลทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 %

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 30 คน 2. กำหนดการสำหรับการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ 100% จากกลุ่มตัวแทนของท้องถิ่น 3. ได้หัวข้อสำหรับการบริการวิชาการในปี 2562 และ 2563 อย่างน้อย 2 หัวข้อ

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  รายการ จำนวนเงิน (บาท) 1. ค่าอาหารกลางวัน ( 150 บาท x 30 คน x 1 มื้อx 7 วัน ) 40,500 บาท 2. ค่าอาหารว่าง ( 35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 7 วัน ) 14,700 บาท 3. ค่าเดินทาง ระยะทางไป กลับ 100 กม. โดยรถยนต์ส่วนตัว 4 คัน 2,000 บาท 4. ค่าวิทยากร ( 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 7 วัน) 33,600 บาท 5. ค่าป้ายท่องเที่ยวอัจฉริยะ (2 ป้าย) 9,200 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  บริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนและมีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  ทดสอบ

  ผลสำเร็จโครงการ :
  มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ทดสอบ  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 3
  อัปเดทล่าสุด : 2020-03-26 09:42:38
  1 1 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -