รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
สำนักงานคณบดี
มิติของโครงการ :
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • แหล่งงบประมาณ :
  อื่นๆ (ค่าลงทะเบียน)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  5,000 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางมาลีวัลย์ นิโรจน์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  20,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  2 ก.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  4 ก.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  11111111111

  วัตถุประสงค์ :
  11111111111111

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  11111111111111111111111

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  11111111111111111111

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  111111111111111111111

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  111111111111111111

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  11111111111111111111

  จุดเด่นของโครงการ :
  1111111111111111

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  ทดสอบ

  ผลสำเร็จโครงการ :
  มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ทดสอบ  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2019-12-13 10:29:52
  1 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -