รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐในการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงศ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบโดยดครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  1,200 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
  2.ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์
  3.นายมนตรี สังขนาค
  4.อ.เทียมจันทร์ ศรีถาน


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ 1.การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1.ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 3. จำนวนภาคีเครือข่ายของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัราชภัฏดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ กลยุทธ์ที่ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1.การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1.ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 3. จำนวนภาคีเครือข่ายของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัราชภัฏดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ กลยุทธ์ที่ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 3.จำนวนภาคีเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนิน โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ กลยุทธ์ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1 ชื่อตัวบ่งชี้ ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2 ชื่อตัวบ่งชี้ จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชน

  พื้นที่ดำเนินการ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  79,200 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม หมวดเงิน : 1. งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  30 มิ.ย. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนด ให้การบริหารเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเน้นให้บุคลากรภาครัฐมีศักยภาพในการบริหารเงินและทรัพย์สิน และทักษะการดำเนินงานด้านการเงินและการพัสดุ เพื่อมิให้การทำงานล่าช้า และปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวม อีกทั้งมีความจำเป็น ที่ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ ยังต้องให้บุคลากรการเงินภาครัฐ สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างเรียบร้อย บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับและ กฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงินการบริหารงานบัญชีและการบริหารงานพัสดุ จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงใด้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการกำหนดถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพและทักษะแก่ผู้บริหารการเงินภาครัฐและบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจบริหารการเงินและการพัสดุเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบราชการทันต่อเวลา และบังเกิดผลดีต่อองค์กรโดยรวม และมีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้เข้าได้รับพัฒนาโดยการศึกษาและเรียนรู้ถึงการบริหารงานการเงินและวิธีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้ทบทวน สอบถามปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเทคนิคการแก้ไขปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้เขียนตามผลการดำเนินในแต่ละกิจกรรม) 1. บุคลากรการเงินภาครัฐได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเทคนิคการแก้ไขปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบบันทึกทางการเงินและบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  กลุ่มที่ 1 บุคลากรการเงินภาครัฐไม่น้อยกว่า จำนวน 80 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 79,200 บาท แบ่งเป็น 1. ค่าตอบแทน รวม 25,200 บาท 1.1 ค่าวิทยากรบรรยาย (1 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน) 8,400 บาท 1.2 ค่าวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติการ (2 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน) 16,800 บาท 2. ค่าใช้สอย รวม 49,000 บาท 2.1 อาหารพักกลางวัน (มื้อละ 150 บาท 2 วัน จำนวน 100 คน = 150*2*100) 30,000 บาท 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ 2 วัน จำนวน 100 คน = 70*2*100) 14,000 บาท 2.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรมชุดละ 50 บาทจำนวน 100 ชุด 5,000 บาท 3. ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ วุฒิบัตร หมึกปริ้นเตอร์ ปากกา กระเป๋าใส่เอกสาร ฯลฯ 5,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  สามารถแก้ไขปัญหาและมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบบันทึกทางการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี จัดทำรายงาน การเงินประจำปปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้อง

  ผลสำเร็จโครงการ :
  เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ และปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี จัดทำรายงาน การเงินประจำปปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้อง

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ผู้ทำบัญชีในหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 3
  อัปเดทล่าสุด : 2020-09-20 10:18:08
  2 2 กำลังดำเนินการ 99 %

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ