รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
วิทยาศาสตร์และสุขภาวะการดูแลสุขภาพ (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562)
หน่วยงาน :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  อื่นๆ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  หมวดค่าใช้สอย 9,000 บาท และค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 4.1 โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการพันธกิจ

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 4.1 โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการพันธกิจ

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

  พื้นที่ดำเนินการ :
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 9
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  10,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้ (กันเหลื่อม) 2562 หมวดรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 2 บริหารจัดการตามภารกิจ คณะพยาบาลศาสตร์

  วันที่เริ่ม :
  18 ส.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  20 ส.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และได้ขอเชิญคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น" ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจากนั้น คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้มอบให้คณะกรรมการงานบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการร่วมจัดงานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การจัดการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย งานบริการวิชาการและกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคคลภายนอก และนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมงาน

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 3. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์และเผยแพร่การรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. คณะพยาบาลศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเรียนการสอน 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. คณะพยาบาลศาสตร์มีภาพลักษณ์ที่ดี 4. นักศึกษาพยาบาลมีประสบการณ์ในการร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  คณะพยาบาลศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 100%

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จทันตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กันยายน 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  มีงบประมาณในการดำเนินโครงการ 10,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคคลภายนอก และนักเรียนระดับประถมศึกษาในด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดี

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  1. เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. คณะพยาบาลศาสตร์มีภาพลักษณ์ที่ดี

  ผลสำเร็จโครงการ :
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลตนเอง

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลตนเอง  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 4
  อัปเดทล่าสุด : 2019-12-13 10:49:37
  0 0 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -