รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการบริการวิชาการศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออก
หน่วยงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออก และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  30,000
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางสาวมัลลิกา ตั้งบุรสุวรรณ  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาท้องถิ่น สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) สกอ.ตัวบ่งชี้ที่1.1 บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างชุมชน เข้มแข็งโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่1.1 บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยบูรณาหการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย

  พื้นที่ดำเนินการ :
  หมู่ที่ 3 บ้านคลองหิน ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  ลักษณะของโครงการ :
  พัฒนายุทธศาสตร์
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อื่นๆ
  รายละเอียด :
  บริการวิชาการและบูรณาการเรียนการสอนกับภารกิจอื่น

  งบประมาณ :
  30,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 งบรายจ่ายอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น 1) โครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 100,000 บาท 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษย์ฯ จำนวน 20,000 บาท (ยอด 100,000บาท)

  วันที่เริ่ม :
  1 ม.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  31 มี.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออก มีภารกิจในการสร้างพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นชายแดนภาคตะวันออกโดยอาศัยวิธีวิทยาแนวทางสหวิทยาการเนื่องจากวิธีวิทยาการในการแสวงหาความรู้ที่เน้นการแบ่งงานกันทำแบบเฉพาะสาขาวิชา กลายเป็นวิธีวิทยาที่ไม่เพียงพอในการศึกษาวิจัยในกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีวิทยาแนวสหวิทยาการเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันภายใต้กิจกรรมการศึกษาวิจัยการบริการวิชาการแก่สังมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติใหม่ศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออกจะเป็นองค์กรภายใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ฯโดยเฉพาะภารกิจด้านการบริหารวิชาการ ศูนย์ฯ จึงได้มีแนวคิดการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อปัญหาโดยเฉพาะปัญหาสาธารณะ เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงานต่างด้าว ตลอดการจัดการกับปัญหาสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออกจึงได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินโครงการบริการวิชาการสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม อาหาร และการสร้างความมั่นคงในด้านอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาสาธารณะของชุมชนต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1.เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะของชุมชนตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 2.เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างศูนย์ฯและชุมชนในการจัดการกับปัญหาสาธารณะ 3.เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนในการจัดการกับปัญหาสาธารณะ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชน หรือประชาสังคม 2.เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้กับกลุ่มต่าง ๆ ที่สนใจต่อการสร้างวิถีของความเป็นพลเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตย 3.เป็นจุดเริ่มต้น และความต่อเนื่องในการสร้างความเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมการสร้างความเป็นของพลเมือง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ความเป็นพลเมือง 4.เป็นข้อมูลในการช่วยกำหนดนโยบายสาธารณะ หรือมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนและสังคมต่อไป

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของชุมชน จำนวน 1 เครือข่ายมีกิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของชุมชนได้ จำนวน 1 โครงการ

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ต้นทุนในการดำเนินโครงการ 30000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  1.ได้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมการแปรรูปหอยแมลงภู่ 2.ได้เกิดงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการรอการน าเสนอประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ระยะเวลาในการด าเนินงาน

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  องค์ความรู้/แนวทางการแปรรูปหอยแมลงภู่เพื่อการเพิ่มมูลค่า

  ผลสำเร็จโครงการ :
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเกิดเครือข่ายความร่วมมือใน การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนจ านวน 1 เครือข่าย/มีกิจกรรมการแก้ปัญหา ร่วมกับชุมนจ านวน 1 โครงการ

  กลุ่มเป้าหมาย :
  เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ แก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนจ านวน 1 เครือข่าย/มีกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกับชุมน จ านวน 1 โครงการ  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-01-13 11:31:28
  0 0 กำลังดำเนินการ 95 %

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -