รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐในการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน 71,200 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  1,800 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
  2.นายมนตรี สังขนาค
  3.ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ให้บริการวิชาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เป้าประสงค์ที่ 3 การบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 หลักสูตรระยะสั้น/การฝึกอบรมที่หารายได้จากงานบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการวิชาการ

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ เป้าประสงค์ 4. จัดกิจกรรมแสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ตัวชี้วัด รายได้จากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4. จัดกิจกรรมและจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ชุมชนและหน่วยงาน

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3 , 3.1

  พื้นที่ดำเนินการ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  71,200 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน หมวดเงิน : 2.งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  25 เม.ย. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  3 พ.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนด ให้การบริหารเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเน้นให้บุคลากรภาครัฐมีศักยภาพในการบริหารเงินและทรัพย์สิน และทักษะการดำเนินงานด้านการเงินและการพัสดุ เพื่อมิให้การทำงานล่าช้า และปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวม อีกทั้งมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ ยังต้องให้บุคลากรการเงินภาครัฐ สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างเรียบร้อยบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงินการบริหารงานบัญชีและการบริหารงานพัสดุ จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงใด้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการกำหนดถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพและทักษะแก่ผู้บริหารการเงินภาครัฐและบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจบริหารการเงินและการพัสดุเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ ทันต่อเวลาและบังเกิดผลดีต่อองค์กรโดยรวม และมีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้เข้าได้รับพัฒนาโดยการศึกษาและเรียนรู้ถึงการบริหารงานการเงินและวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้ทบทวน สอบถามปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเทคนิคการแก้ไขปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) รุ่น 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนรุ่นละ 60 คน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. บุคลากรการเงินภาครัฐได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเทคนิคการแก้ไขปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) รุ่น 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนรุ่นละ 60 คน

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าอบรม รุ่น 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนรุ่นละ 60 คนมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าอบรม รุ่น 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนรุ่นละ 60 คนมีความรู้ในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. ผู้เข้าอบรม รุ่น 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนรุ่นละ 60 คนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. บุคลากรการเงินภาครัฐในระดับท้องถิ่นและบุคลาการของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนรุ่นละ 60 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบประมาณแผ่นดิน 71,200 บาทถ้วน รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าวิทยากรบรรยายวันละ 7 ชั่วโมง 2 วัน รวม 8,400 บาท 1.2 ค่าวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติการระบบ e-laas จำนวน 6 คน รวม 8,400 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 อาหารและเครื่องดื่ม 60 คน 2 วัน(คนละ 220 บาท) รวม 26,400 บาท 2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 60 ชุด ๆ ละ 50 บาท รวม 3,000 บาท 3. ค่าวัสดุ 3.1 กระเป๋าเอกสาร ใบละ 300 บาท 60 ใบ รวม 18,000 บาท 3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน(กระดาษ ปากกา ดินสอ) รวม 7,000 บาท รวม 71,200 บาท งบรายได้จากผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 1 จำนวน 60 คน คนละ 1,800 บาท รวม 108,000 บาท 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าตอบแทนล่วงเวลาสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันหยุดและหลังเวลาทำการ 3 คน 2 วัน รวม 1,200 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 35 ชั้น 4 เครื่องละ 20 บาทต่อชั่วโมงวันละ 6 ชั่วโมง รวม 14,400 บาท 3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าหมึกถ่ายพริ้นท์เตอร์สีและกระดาษประกาศนียบัตร รวม 13,500 บาท รวม 29,100 บาท งบรายได้จากผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 2 จำนวน 60 คน คนละ 1,800 บาท รวม 108,000 บาท รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าวิทยากรบรรยายวันละ 7 ชั่วโมง 2 วัน รวม 8,400 บาท 1.2 ค่าวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติการระบบ e-laas จำนวน 6 คน รวม 8,400 บาท 1.3 ค่าตอบแทนล่วงเวลาสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันหยุดและหลังเวลาทำการ 3 คน 2 วัน รวม 1,200 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 อาหารและเครื่องดื่ม 60 คน 2 วัน(คนละ 220 บาท) รวม 26,400 บาท 2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 60 ชุด ๆ ละ 50 บาท รวม 3,000 บาท 2.3 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 35 ชั้น 4 เครื่องละ 20 บาทต่อชั่วโมงวันละ 6 ชั่วโมง รวม 14,400 บาท 3. ค่าวัสดุ 3.1 กระเป๋าเอกสาร ใบละ 300 บาท 60 ใบ รวม 18,000 บาท 3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน(กระดาษ ปากกา ดินสอ) รวม 7,000 บาท 3.3 ค่าหมึกถ่ายพริ้นท์เตอร์สีและกระดาษประกาศนียบัตร รวม 13,500 บาท รวม 100,300 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  บุคลากรการเงินภาครัฐได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเทคนิคการแก้ไขปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีใช้งานระบบ EGP ได้

  ผลสำเร็จโครงการ :
  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีใช้งานระบบ EGP ได้

  กลุ่มเป้าหมาย :
  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีใช้งานระบบ EGP ได้  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 3
  อัปเดทล่าสุด : 2020-09-20 10:18:22
  2 2 กำลังดำเนินการ 99 %

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ