รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
บริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน)
หน่วยงาน :
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายอรุณ แพทย์โอสถ
มิติของโครงการ :
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • ด้านสังคม
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  -
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นายอรุณ แพทย์โอสถ


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2. จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้อง กับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ที่ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทย และบริการวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1. อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทยสู่สากล 2. สร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ 2. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมการบริการวิชาการ 5. บูรณาการงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 6. ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา กลยุทธ์ที่ 1. สร้างคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน และต่างประเทศ 3.ต้องทำการศึกษา สืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกและเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถ สืบค้นเข้าถึงได้

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3 การบริการวิชาการ

  พื้นที่ดำเนินการ :
  จังหวัดจันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  อื่นๆ
  รายละเอียด :
  มีทั้งกิจกรรมใหม่ และต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อื่นๆ
  รายละเอียด :
  กิจกรรมมีทั้งอบรม ประชุม เสวนา

  งบประมาณ :
  200,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  (แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น 1) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น - งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และบริการวิชาการ

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  30 ก.ย. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  ตามพันธกิจ ของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการที่มุ่งเป้าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยตรง โดยใช้หลักการบริการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเน้นแนวทางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย ที่มีคุณค่าและสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ จึงได้จัดให้มีโครงการบริการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ให้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความสามัคคี ให้กับชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน 3. เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนในด้านของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 4. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูล องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับใช้ในการสืบค้น และการใช้ประโยชน์อื่นๆ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. มีความร่วมมือในการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน 3. ชุมชนเห็นความสำคัญถึงคุณค่าในด้านของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4. เกิดฐานข้อมูล องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับใช้ในการสืบค้น และการใช้ประโยชน์อื่นๆ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ชุมชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาต่อยอดทักษะ องค์ความรู้ที่มี นำไปสู่การพัฒนาชุนตนเอง ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุมชน 2. ฐานการเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 2 แหล่ง 3. มีเครือข่ายชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ จำนวน 2 ชุมชน 4. บูรณาการงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน จำนวน 1 เรื่อง 5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ภายในปี งบประมาณ 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ “ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมชอง” จำนวนเงิน 80,000 บาท 2. กิจกรรมสำรวจและสร้างอัตลักษ์จากฐานข้อมูลวิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว จำนวนเงิน 30,000 บาท 3. กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนางานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาเซียน จำนวนเงิน 70,000 บาท 4. กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์งาน เครื่องสานจากต้นคลุ้ม จำนวนเงิน 20,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เน้นการบริการพัฒนาท้องถิ่น ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-04-02 10:55:41
  1 1 กำลังดำเนินการ 25 %
  2 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2022-11-11 15:26:33
  1 1 รออนุมัติ
  3 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-04-02 10:58:12
  0 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -