รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Board game กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  200000
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
  2.นายอภินันท์ ขันแข็ง
  3.นางปนัดดา ทบบัณฑิต
  4.นายวีรชัย ผลเจริญ


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ตัวชี้วัด 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ตัวชี้วัด 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ "3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน" ตัวชี้วัด 3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100" กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน"

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  144,800 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ม.ค. 2513
  วันที่สิ้นสุด :
  1 ม.ค. 2513

  หลักการและเหตุผล :
  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหนึ่งของโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆ ด้านให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้องด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดีพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ๆ ได้แก่ สนับสนุนสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเพื่อเกื้อหนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนโดยจัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนสนับสนุนการจัดทำ สื่อการสอนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น รวมทั้งจัดห้องสมุดให้เป็นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 8 (8) ได้กำหนดหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนให้ความสนใจ เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น มีความท้าทาย และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน Board game เป็นสื่อการสอนที่ใช้หลัก play to learn โดยมีหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จึงเห็นว่าควรจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Board game กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Board game กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Board game กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ผู้บริหารโรงเรียน ตชด. ครู ตชด. และผู้ดูแลเด็กโรงเรียน ตชด. จำนวน 90 คน คณะกรรมการดำเนินงาน คณะวิทยากร จำนวน 20 คน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 110 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบประมาณแผ่นดิน โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนงบประมาณของคณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน) จำนวน 144,800 บาท โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 7 ชม.ๆ ละ 600 บาท x 2 วัน x 5 คน 42,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆละ 130 บาท x 110 คน 28,600 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆละ 35 บาท x 110 คน 15,400 บาท 4. ค่าวัสดุ ประกอบด้วย สื่อ วัสดุฝึกอบรม (เกมการศึกษา) 58,800 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนให้ความสนใจ เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น มีความท้าทาย และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน Board game เป็นสื่อการสอนที่ใช้หลัก play to learn โดยมีหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จึงเห็นว่าควรจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Board game กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :

  ผลสำเร็จโครงการ :

  กลุ่มเป้าหมาย :


  มี

  ไม่มี

  โปรดระบุวิธีการ


  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-01-10 11:53:57
  0 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
  2 ไตรมาสที่ 3
  อัปเดทล่าสุด : 2020-04-23 11:19:32
  1 1 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ