รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดรเยาวเรศ ใจเย็น
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  -
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
  2.นางปนัดดา ทบบัณฑิต
  3.นายอภินันท์ ขันแข็ง
  4.นายวีรชัย ผลเจริญ


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ตัวชี้วัด 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ตัวชี้วัด 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ "3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน" ตัวชี้วัด 3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100" กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน"

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  กองกับการ
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  สนับสนุนการเรียนการสอน

  งบประมาณ :
  55,200 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ม.ค. 2513
  วันที่สิ้นสุด :
  1 ม.ค. 2513

  หลักการและเหตุผล :
  สืบเนื่องจากในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงตระหนักในบทบาทดังกล่าว โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ให้กับ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีโดยมีเป้าหมายคือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 7-8 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้สำรวจสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 แห่งแล้ว และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการรับเสด็จดังกล่าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการและวางแผนการดำเนินการตามเป้าหมายและมอบหมายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ทั้ง 4 แห่ง 2. ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบห้องสาธิตการสอนและสื่อปฐมวัย 3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู และภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบการสาธิตการสอนและการจัดห้องเรียน รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู ร.ร.ตชด.ในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของครู ร.ร.ตชด. 3. เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน ตชด.ทั้ง 4 โรงเรียน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีมีความพึงพอใจร้อยละ 95

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจร้อยละ 95

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู ร.ร.ตชด.ในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของครู ร.ร.ตชด. 3. เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน ตชด.ทั้ง 4 โรงเรียน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใช้งบประมาณแผ่นดิน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนสิ่งจำเป็นในการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม จำนวน 55,200 บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าใช้สอยในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมัน) 25,200 บาท ค่าวัสดุ 30,000 บาท (อุปกรณ์สำนักงาน สื่อการสอนป้ายไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์ ปริ๊นภาพสีต่าง ๆ ฯลฯ) รวม 55,200 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู ร.ร.ตชด.ในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของครู ร.ร.ตชด. 3. เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน ตชด.ทั้ง 4 โรงเรียน

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู ร.ร.ตชด.ในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของครู ร.ร.ตชด. 3. เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน ตชด.ทั้ง 4 โรงเรียน

  ผลสำเร็จโครงการ :
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจร้อยละ 95

  กลุ่มเป้าหมาย :
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-01-10 12:12:37
  4 1 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ