รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อาจารย์พรชัย เหลืองวารี
มิติของโครงการ :
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบรายจ่ายอื่น 150,000 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.พรชัย เหลืองวารี
  2.ผศ.ดร.อัจฉรา บุญโรจน์
  3.ผศ.อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ
  4.ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ
  5.ผศ.ดร.สุทิศา ชัยกุล
  6.อ.นภาพร จิตต์ศรัทธา
  7.นางสาวพนิดา หมากสุก


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจำนวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัมคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2) จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1.3 ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริ ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 มีการส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริ เพื่อท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริ

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชน

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ชุมชนเป้าหมายใน อ.เมือง อ.แหลมสิงห์ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ประจำ
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  150,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม งปม. ลำดับที่ 1 งบรายจ่ายอื่น 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  15 ส.ค. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  โครงการส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิดดำเนินการมาหลายปีแล้ว โดยมุ่งให้บริการกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาให้บริการกับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อชุมชนอย่างแท้จริง

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชุมชน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ชุมชนได้รับการบริการวิชาการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 81 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. ชุมชนได้รับบริการอย่างน้อย 1 ชุมชน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบรายจ่ายอื่น 150,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  มุ่งแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยไม่จัดเก็บรายได้

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยาม ชุมชนบางสระเก้า อย่างปลอดสารพิษ 1. เกษตรกรมีความรู้การปลูกข้าวโพดหวานราชนินีทับทิมสยาม อย่างปลอดสารพิษ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยนางรม 1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 2. ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เดิมได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 3 การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชและการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร 1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช 2. เกษตรกรสามารถเก็บดินที่เป็นตัวแทนในสวนของตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม 1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ 2. ได้องค์ความรู้ 3 องค์ความรู้

  ผลสำเร็จโครงการ :
  เป็นไปตามประโยชน์ที่เกษตรจะได้รับ

  กลุ่มเป้าหมาย :
  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยาม ชุมชนบางสระเก้า อย่างปลอดสารพิษ : กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด บ้านเนิน ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี จำนวน 20 คน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยนางรม : กลุ่มหอยนางรมครบวงจร ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี จำนวน 20 คน กิจกรรมที่ 3 การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชและการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร : กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านเขาตานก ต.แสลง อ.เมือง จันทบุรี จำนวน 20 คน กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม : กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 20 คน


  มี

  ไม่มี

  โปรดระบุวิธีการ

  มี

  ไม่มี

  โปรดระบุวิธีการ


  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-01-27 16:54:14
  2 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
  2 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-03-31 15:57:48
  4 4 กำลังดำเนินการ 30 %  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ