รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเกมกระดาน (Board Game) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การศึกษา 4.0
หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  82800
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  100 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางปนัดดา ทบบัณฑิต
  2.นายอภินันท์ ขันแข็ง
  3.นายวีรชัย ผลเจริญ
  4.ผศ.ดร.เยาวเรศ ใจเย็น


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2) จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น (SO1)

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2) จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น (SO1)

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 "1.2 โครงการบริการวิชาการที่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลายที่สอดคล้อง" กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออก บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น 3 โครงการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

  พื้นที่ดำเนินการ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  82,800 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม หมวดเงิน : 1.งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  28 มี.ค. 2563
  วันที่สิ้นสุด :
  29 มี.ค. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ สมรรถนะหลัก ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อชีวิตประจำวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูล หรือข่าวสาร เป้าหมาย สำคัญของการจัดการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ครูประจำการซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้จึงควรปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมในห้องเรียนจึงควรปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กระตุ้นหนุน เสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาบางแห่งอาจประสบปัญหาในด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ทำให้ครูไม่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เกมกระดาน (Board Game) เป็น เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่กระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนให้คิดและลงมือปฏิบัติ สามารถหนุนเสริมผู้เรียนไปสู่การสร้างความรู้ ด้วยตนเอง อีกทั้งเกมกระดานเป็นเทคนิคที่สามารถใช้กับสถานศึกษาได้ทุกแห่ง ไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี หากครูประจำการ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเกมกระดานประยุกต์สู่ห้องเรียนจะเป็นการกระตุ้นหนุนเสริมให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้ และ นำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและใช้เกมกระดาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมุ่งหวังให้ครูประจำการนำเทคนิคการใช้เกมกระดานไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผู้เรียน ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย Board Game เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสู่การศึกษา 4.0 โดยมุ่งพัฒนาครูประจำการในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคนิคการใช้เกมกระดานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเกมกระดานให้แก่ครูประจำการในเขตพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หนุนเสริมการพัฒนาครูประจำการในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ครูประจำการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเกมกระดาน และสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมเพื่อยกส่าน ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูประจำการในเขตพื้นที่บริการ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ครูประจำการ สังกัดสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเกมกระดานได้ คณะวิทยากร และคณาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูประจำการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ครูประจำการ สังกัดสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 100 คน คณะวิทยากร คณาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จำนวน 20 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  เดือนมีนาคม 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  รายจ่าย งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 82,800 บาท แบ่งเป็น - ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน 2 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติการ 4 คนๆ ละ 10 ชม. ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท - ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท จำนวน 120 คน เป็นเงิน 28,800 บาท ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 120 คน เป็นเงิน 16,800 บาท ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุดๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่าวัสดุประกอบด้วย เป็นเงิน 10,000 บาท - เกมการศึกษา 10 ชุด 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 82,800 หมายเหตุ กรณีที่ต้องจ่ายค่าห้องประชุม รายจ่ายนี้ยังไม่รวมค่าห้องประชุม รายรับ รายรับจากค่าลงทะเบียน 100,000 บาท -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน -ค่าลงทะเบียน 1000 บาท/ คน รายรับอื่นๆ (ถ้ามี) .............................-.................................... บาท ผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ (รายได้-ค่าใช้จ่าย) = 17,200 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  ครูประจำการ สังกัดสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเกมกระดานได้ คณะวิทยากร และคณาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูประจำการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -