รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูสอนว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน 1.1 - 1.3
หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อาจารย์ชิดชนก ศรีราช
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  149080
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  3,900 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางปนัดดา ทบบัณฑิต
  2.นายอภินันท์ ขันแข็ง
  3.นายวีรชัย ผลเจริญ
  4.อ.ชิดชนก ศรีราช


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 2) จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น (SO1)

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 2) จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น (SO1)

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัด 1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 1.2 โครงการบริการวิชาการที่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลายที่สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออก บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น 3 โครงการ กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

  พื้นที่ดำเนินการ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านแก้ว (เนื่องจากเป็นโครงการปฏิบัติ)
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  149,080 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม หมวดเงิน : 1.งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ก.พ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :
  29 ก.พ. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ที่นำความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกีฬาชนิดนั้นๆมาใช้ในการฝึกสอนแก่นักกีฬาและเยาวชน ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน สมควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความก้าวหน้า รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชน ประชาชนในการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเยาวชนไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการกีฬา ว่ายน้ำ ผู้ฝึกสอน ครูพลศึกษา ได้รับการอบรมวิธีการสอนว่ายน้ำเพื่อให้มีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ที่ถูกต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองในน้ำได้ ซึ่งการอบรมระดับ 1 (หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐานระดับ 1.1 -1.3)เป็นหลักสูตรที่สามารถขึ้นทะเบียนผู้ฝึกสอนกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และขึ้นทะเบียนผู้ฝึกสอนของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ดังนั้นภาควิชาพลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ร่วมประชุมวาง แผนการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนว่ายน้ำ ระดับพื้นฐานระดับ 1.1 -1.3) ให้กับบุคคลากรทางการกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดจันทบุรีและจังหวังใกล้เคียงตลอดผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนที่เฉพาะเจาะจงของกีฬาว่ายน้ำ การดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนกีฬาว่ายน้ำของสมาคมกีฬาว่ายแห่ง ประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการดำเนินงาน จึงได้เสนอโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (หลักสูตรประกาศนียบัตรครู สอนว่ายน้ำ ระดับพื้นฐานระดับ 1.1 -1.3) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ความรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรทางการกีฬาและสังคม 3. เพื่อนำความรู้ความสามรถที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาความสารถทางกีฬาว่ายน้ำ 4. เพื่อเป็นวิชาชีพในการสอนกีฬาว่ายน้ำระดับพื้นฐาน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ครู/อาจารย์/ผู้ฝึกสอน/ผู้ที่มีความสนใจ จำนวน 60 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  เดือนกุมภาพันธ์ 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  เป้าหมายเชิงต้นทุน (เก็บค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน =234,000 (จัดเก็บได้ 234,000 - ต้นทุน 149,080 = 84,920) รายจ่าย งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 149,080 บาท แบ่งเป็น - ค่าตอบแทน วิทยากร ภายนอก (วิทยากรภายในไม่ประสงค์เบิกค่าตอบแทน) ค่าตอบแทนวิทยากร (7 ชั่วโมงๆละ 600 บาทx 3คน x 5 วัน) เป็นเงิน 63,000 บาท ค่าที่พักวิทยากร (2 ห้องๆละ 800 x 5วัน) เป็นเงิน 8,000 บาท ค่าเดินทางวิทยากร (245 กม.*2เที่ยว*4บาท*3คน) เป็นเงิน 5,880 บาท - ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อๆ ละ 120 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 36,000 บาท ค่าอาหารว่าง 10 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 21,000 บาท ค่าเช่าสระว่ายน้ำ 5 ครั้งๆละ 30 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 9,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 60 คน เป็นเงิน 5,000 บาท -ค่าใบประกาศนียบัตร เป็นเงิน 500 บาท -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 700 บาท รวมทั้งสิ้น 149,080 บาท หมายเหตุ กรณีที่ต้องจ่ายค่าห้องประชุม รายจ่ายนี้ยังไม่รวมค่าห้องประชุม รายรับ รายรับจากค่าลงทะเบียน 234,000 บาท -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน -ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/ คน รายรับอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................................... บาท ผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ (รายได้-ค่าใช้จ่าย) = 84,920 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  1. เพื่อให้ความรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรทางการกีฬาและสังคม 3. เพื่อนำความรู้ความสามรถที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาความสารถทางกีฬาว่ายน้ำ 4. เพื่อเป็นวิชาชีพในการสอนกีฬาว่ายน้ำระดับพื้นฐาน

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  1. เพื่อให้ความรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรทางการกีฬาและสังคม 3. เพื่อนำความรู้ความสามรถที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาความสารถทางกีฬาว่ายน้ำ 4. เพื่อเป็นวิชาชีพในการสอนกีฬาว่ายน้ำระดับพื้นฐาน

  ผลสำเร็จโครงการ :
  1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 3
  อัปเดทล่าสุด : 2020-06-29 10:03:09
  1 0 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ