รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น // กิจกรรม พัฒนาบุคลากรเพื่อจิตอาสา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน 50,000 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
  2.นายมนตรี สังขนาค
  3.ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา กลยุทธ์ที่ 1 "บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น"

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำโครงการ

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1 ชื่อตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการแก่สังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาในเขตภาคตะวันออก จำนวน 1 ชุมชน
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  50,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  งบรายจ่ายอื่น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  6 ก.พ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  23 มี.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยากต่อการคาดเดากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็จะมาพร้อมกับปัญหาที่ตามมาอีกมายมาย เช่น ปัญหาระบบการศึกษา ปัญหาการเมือง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อความสงบสุขของประชาชนคนไทยโดยการพัฒนาประเทศนั้น ทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนงานต่างๆมากที่สุด คือทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าทรัพยากรอื่นๆ คือการรู้จักคิด วิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการที่คิดไว้เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งใน การพัฒนานั้นต้องเริ่มพัฒนาจากสังคมขนาดเล็กไปเรื่อยๆจนถึงระดับสังคมขนาดใหญ่พัฒนาที่ละขั้นตอนอย่างช้าๆมีความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุด ไม่เป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนแต่สำหรับการพัฒนานั้นจะกระทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้สำเร็จเป็น ไปได้ยากจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อให้รากฐานของสังคมไทยมีความมั่นคงและสามารถ ดูแลตนเองได้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความสงบเรียบร้อย โดยยึดหลักการ ที่ว่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมกันรับผิดชอบในการ บริหารจัดการด้วยตัวชุมชนเอง ภายใต้แนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้จักชุมชนดีเท่ากับชุมชนเอง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรัก หวงแหนและสามัคคี กันมากขึ้น ในการนี้เพื่อลดปัญหาต่างๆของสังคมไทย เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงจัดโครงการ “ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตน” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งและดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมความรักและความสามัคคีต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในชุมชนที่มี คุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาในเขตภาคตะวันออก จำนวน 1 ชุมชน โดยมีชาวชุมชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน

  วัตถุประสงค์ :
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆ ของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ประชาชนมีความรู้ความใจ ในการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆ ของชุมชน 2. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3. ประชาชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 2. ประชาชนมีความรู้ความใจในการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 3. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 4. ประชาชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ชุมชน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 คน 3. หลักสูตรส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 1 โครงการ 4. โครงการและกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 โครงการ

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ไตรมาส 2-3 (ม.ค.-มิ.ย.)

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  5.1 สำรวจพื้นที่ และ ชุมชน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ชุมชนที่ต้องการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ 5.3 สำรวจข้อมูลอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อกำหนดความต้องการการดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 5.1.1 ค่าใช้สอย 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการลงพื้นที่ตามคำสั่ง (42 กม. X 2 เที่ยวไปกลับ X 2 ครั้ง) X 4 บาท รวม 672 บาท 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2 วัน วันละ 240 บาท ตามคำสั่งไปราชการ 1 คน 1 คน ๆละ 240 บาท 2 วัน รวม 480 บาท รวม 1,152 บาท 5.4 สรุปผลข้อมูลชุมชนและประชุมกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการกำหนดความต้องการสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการลงพื้นที่ตามคำสั่ง (42 กม. X 2 เที่ยวไปกลับ X 1 ครั้ง) X 4 บาท รวม 336 บาท 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1 วัน วันละ 240 บาท ตามคำสั่งไปราชการ 2 คน 1 คน ๆละ 240 บาท 1 วัน รวม 480 บาท รวม 816 บาท 5.5 ดำเนินกิจกรรมสัมมนาความรู้และความเข้าใจในตามความต้องการของชุมชนโดยวิทยากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 วัน 1. ค่าตอบแทน 1.1 วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย 5 คน ๆ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท รวม 10,500 บาท 1.2 วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน ๆ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท รวม 4,200 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 150 บาท รวม 7,500 บาท 2.2 ค่าจ้างทำป้ายโครงการ 1 ป้าย รวม 1,000 บาท 2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการลงพื้นที่ตามคำสั่ง รวม 1,500 บาท 2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 3 วัน วันละ 240 บาท ตามคำสั่งไปราชการ 6 คน (พร้อมคนขับรถ) 6 คน ๆละ 240 บาท 5 วัน รวม 4,320 บาท 2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 240 บาท ตามคำสั่งไปราชการ 3 คน 3 คน ๆละ 240 บาท 2 วัน รวม 1,440 บาท 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุเครื่องเขียน รวม 620 บาท 3.2 ค่ากระเป๋าเอกสาร ใบละ 300 บาท 50 ใบ รวม 15,000 บาท รวม 46,080 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมความรักและความสามัคคีต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในชุมชนที่มี คุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาในเขตภาคตะวันออก

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  -

  ผลสำเร็จโครงการ :
  -

  กลุ่มเป้าหมาย :
  -  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-09-20 10:18:37
  1 1 กำลังดำเนินการ 99 %

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ