รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
สัมมนาพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD)"ก้าวทันมาตรฐานการบัญชี" ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ฉวี สิงหาด
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  68,700 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  1,000 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
  2.ผศ.ฉวี สิงหาด
  3.นายมนตรี สังขนาค


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ 1.การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1.ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 3.จำนวนภาคีเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนิน โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ กลยุทธ์ 1.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ 1.การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1.ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 3.จำนวนภาคีเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนิน โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ กลยุทธ์ 1.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่คณะ ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1 ชื่อตัวบ่งชี้ ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะ ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2 ชื่อตัวบ่งชี้ จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชน

  พื้นที่ดำเนินการ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  68,700 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม หมวดเงิน : 1.งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  15 ส.ค. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน ประกอบกับข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา มีจำนวนรวมกันอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี โดยจะต้องเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี โดยต้องมีเนื้องหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่นตามปรกาศของสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายฉบับ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง ของมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้มาใช้ประกอบการทำงานให้ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักด้านหนึ่ง คือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี นักวิชาการ ผู้บริหารสถานสถานประกอบการ ศิษย์เก่าและประชาชนในภาคตะวันออกได้มีความรู้ทางการบัญชีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของมาตรฐานการบัญชีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ขึ้น

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี นักวิชาการ ผู้บริหารสถานสถานประกอบการ ศิษย์เก่าและประชาชนในภาคตะวันออกได้มีความรู้ทางการบัญชีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันให้มีคุณภาพและมาตรฐานในด้านวิชาชีพ 2. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี นักวิชาการ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและประชาชนในภาคตะวันออกได้รับความรู้ทางการบัญชีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน ด้านวิชาชีพการบัญชีได้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 2. นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  กลุ่มที่ 1 บุคลากร/ชุมชน/สังคมไม่น้อยกว่า จำนวน 80 คน กลุ่มที่ 2 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษา จำนวน 40 คน

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  รายจ่าย งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 68,700 บาท แบ่งเป็น 1. ค่าตอบแทน รวม 30,300 บาท 1.1 ค่าวิทยากรบรรยาย (2 ครั้ง ๆ ละ 1 คน) 21,000 บาท (จำนวน 2 คน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท) 1.2 ค่าวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติการ (2 ครั้ง ๆ ละ 3 คน) 8,400 บาท (จำนวน 6 คน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท) 1.3 ค่าตอบแทนล่วงเวลาสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 900 บาท (จำนวน 6 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท) 2. ค่าใช้สอย รวม 26,400 บาท 2.1 อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและนักศึกษาช่วยงาน 18,000 บาท (จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท) 2.2 ค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและนักศึกษาช่วยงาน 8,400 บาท (จำนวน 120 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 3. ค่าวัสดุ รวม 12,000 บาท 3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 12,000 บาท รวม 68,700 บาท รายรับ รายรับจากค่าลงทะเบียน 100,000 บาท -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท รายรับอื่นๆ (ถ้ามี) - บาท ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย (100,000-68,700) 31,300 บาท * วิทยากรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพการบัญชีเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม จึงขอเบิกค่ตอบแทนวิทยากรเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด

  จุดเด่นของโครงการ :
  ผู้ทำบัญชี นักวิชาการ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและประชาชนในภาคตะวันออกได้รับความรู้ทางการบัญชีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน ด้านวิชาชีพการบัญชีได้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -