รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV)
หน่วยงาน :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพงษ์นที ศิลาอาศน์
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV) จำนวน 150,000 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  พันธกิจที่ 1 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 6 โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการ การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 2 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการพระราชดำริ กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานและเผยแพร่การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการตอบสนองชุมชนและท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่-

  พื้นที่ดำเนินการ :
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  150,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562

  วันที่เริ่ม :
  1 ธ.ค. 2561
  วันที่สิ้นสุด :
  31 ส.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  eDLTV คือ โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นโครงการความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียน ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกลขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องของการใช้เนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงได้จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV) ขึ้น เพื่อเผยแพร่ระบบดังกล่าวให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรีได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน ได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้ระบบ eDLTV เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ eDLTV และนำไปเผยแพร่กับบุคลากรทางการศึกษาได้ 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน ได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้ระบบ eDLTV เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ eDLTV และนำไปเผยแพร่กับบุคลากรทางการศึกษาได้ 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 220 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ต้นทุนในการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ 150,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการ การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -