รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education
หน่วยงาน :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพงษ์นที ศิลาอาศน์
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 24,800 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้ เพื่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
  ค่าลงทะเบียน :
  450 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนชุมชน/เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนาในด้านการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยหลักธรรมมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 8 การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1 บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัด 2 มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัด 4 มีรายได้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน กลยุทธ์ 2 บริการวิชาการตอบสนองชุมชนและท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1 การบริการวิชาการ

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (35408) อาคาร 35 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  24,800 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน หมวดเงิน : 2. งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ม.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  31 พ.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต่างก็เร่งพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิธีคิดการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนำการศึกษา ให้เข้าถึงผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรักษาและการใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า e-Learning มีการนำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (LMS : Learning Management System) มาใช้ในการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้สอนนำเนื้อหารายวิชาเผยแพร่บนเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียนหรือใช้ทบทวนภายหลัง สามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ (Anywhere, Anytime, Any device) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามศตวรรษที่ 21 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน กระตุ้นและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (LMS) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้และวิธีใช้งานระบบให้กับผู้เรียนในรายวิชาของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้แต่ละหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกัน 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (LMS) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีใช้งานระบบให้กับผู้เรียนในรายวิชาของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน 4. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  จัดอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ใช้งบประมาณในการจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education โดยแบ่งเป็นหมวดในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 1. ค่าใช้สอย 12,600 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 6,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้จัดโครงการ จำนวน 10 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 2,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 3,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้จัดโครงการ จำนวน 10 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 1,200 บาท 2. ค่าตอบแทน 7,200 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200 บาท 3. ค่าวัสดุ 5,000 บาท - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 25 เล่ม ๆ ละ 120 บาท 3,000 บาท - ค่าวัสดุให้ผู้เข้ารับการอบรม 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,800 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เป็นโครงการจัดหารายได้ เพื่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -