รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
การพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอินโฟกราฟิก (รหัสหลักสูตร 629181267)
หน่วยงาน :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 หมวดเงินงบรายจ่ายอื่น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 60,720 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  2,500 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  -

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ข้อ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดข้อ 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ข้อ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ข้อ 2 บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัดข้อ 2 มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น กลยุทธ์ข้อ 2 บริการวิชาการตอบสนองชุมชนและท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่-

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (35411) อาคาร 35 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  60,720 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม หมวดเงิน : 1.งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ธ.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  30 มิ.ย. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  ปัจจุบันนี้คำว่าอิโฟกราฟิก (Ingographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะ ทั่วไป อินโฟกราฟิกเป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียวซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึง เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมายแล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจได้ง่ายขึ้น สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในองค์การด้านการศึกษาถูกนำมาใช้ ทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรที่ไม่ว่าจะเป็นการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน และการแสดงข้อมูลภายในองค์กรทั้งในด้านจำนวน บุคลากรและจำนวนนักเรียน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำข้อมูล และการนำสื่อในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้ถูกนำมาใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อช่วยทำให้เนื้อหาในการสอนมีความน่าสนใจและช่วยการบรรยายเนื้อหาการสอนได้อย่างดี ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อ สำหรับให้ข้อมูลขององค์กรต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอินโฟกราฟิก 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ สามารถจัดการเรียนรู้จากการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอินโฟกราฟิกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้แต่ละหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกัน 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอินโฟกราฟิก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ สามารถจัดการเรียนรู้จากการพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอินโฟกราฟิก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้การสร้างเครือข่ายให้แต่ละหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกัน 4. มหาวิทยาลัยมีเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและท้องถิ่น

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนใจทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 60 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  รายจ่าย งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 60,720 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยาการ จำนวน 2 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท 14,400 บาท ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 800 บาท 1,600 บาท - ค่าพาหนะ (2 คน ๆ ละ 2 เที่ยว ๆ ละ 245 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท 3,920 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 18,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะดำเนินงาน จำนวน 10 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 3,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 8,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะดำเนินงาน จำนวน 10 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 1,400 บาท ค่าวัสดุ - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 5,000 บาท - ค่าวัสดุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (ปากกา/กระดาษ/กระดาษวุฒิบัตร) 5,000 บาท รายรับ รายรับจากค่าลงทะเบียน 150,000 บาท - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน - ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ คน - ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา จำนวน 5 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท 3,600 บาท รายรับอื่นๆ (ถ้ามี) ................................-................................. บาท ผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ (รายได้-ค่าใช้จ่าย) = 89,280 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เป็นโครงการจัดหารายได้

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  -

  ผลสำเร็จโครงการ :
  -

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนใจทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 60 คน  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-01-14 10:54:05
  0 0 กำลังดำเนินการ 30 %
  2 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-04-13 11:16:35
  0 0 อื่นๆ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -