รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
หน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  -
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้ เพื่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
  ค่าลงทะเบียน :
  400 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 านวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน กลยุทธ์ที่ 1บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 านวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน กลยุทธ์ที่ 1บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 านวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน กลยุทธ์ที่ 1บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อื่นๆ
  รายละเอียด :
  ประชุมวิชาการ

  งบประมาณ :
  14,500 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม หมวดเงิน : 1.งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  29 พ.ค. 2563
  วันที่สิ้นสุด :
  29 พ.ค. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2562 คณะวิทยาศาสสตร์ฯ โครงการการประชุมวิขาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (The 1st Undergraduate Scientist Meeting of Science, Mathematics and Science Education : USMSE-2019) เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบบรรยายจำนวน 2 เรื่อง มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ 2 เรื่อง และมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์จำนวน 1 เรื่อง โดยผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จำนวน 22 เรื่อง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาเคมี/จุลชีววิทยาและคหกรรมศาสตร์ จำนวน 6 เรื่อง กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์/สถิติและคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เรื่อง กลุ่มสาขาพลังงานทดแทนและดาราศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง และกลุ่มสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 5 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์จำนวน 12 เรื่อง ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (USMSE-2020) ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมกที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย 2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่มีผลในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการเรียน การวิจัย รวมทั้งการระดมสมองในการคิดโจทย์วิจัยใหม่ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง (นักศึกษา/อาจารย์ในเครือข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายความร่วมมือทางฟิสิกส์ 15 สถาบันอุดมศึกษา)

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน ในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 14,500 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ (1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท) 1200บาท ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( 50 คน x 1 มื้อ x 150 บาท) 7,500 บาท ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 บาท ค่าที่พักวิทยากร (1 คืน x 1 ห้อง x 800 บาท) 800 บาท ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม 3,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -