รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านพื้นฐาน
หน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา อาจารย์อลงกต ไชยอุปละ ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ อาจารย์ชาตรี งามเสงี่ยม ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา อาจารย์พงศธร จันทร์ตรี อาจารย์สรวัสส์ บุญหยง
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  ค่าตอบแทนวิทยากร คิดเป็นเงิน 3,600 บาท ค่าใช้สอย คิดเป็นเงิน 3,600 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 12,800 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นายอเนกชัย ราศรีกุล


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข็มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย /จังหวัด กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข็มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย /จังหวัด กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (ด้านงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) เป้าประสงค์ที่ 4 มีโครงการบริการวิชาการ (ให้เปล่า) ที่มีการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน โครงการพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สู่สาธารณชนและชุมชนเครือข่าย ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่แก้ไขปัญหาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนเครือข่ายชุมชนที่ทำกิจกรรมกับคณะอย่าต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดโครงการบริการวิชาการที่ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น บูรณาการวิจัยหรือการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพ้นธ์ชุมชน

  พื้นที่ดำเนินการ :
  กลุ่มชุมชนบ้านไทรนอง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  20,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  30 มิ.ย. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ซึ่งการบริการวิชาการนั้น เป็นภารกิจหนึ่ง่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการนำหลักวิชาการ นำไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความอยู่ดีกินดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริ ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งได้มีการบูรณาการ การเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับด้านวิชาการให้นักศึกษาได้หลักวิชาการไปพัฒนา เพื่อจะได้ทราบและเห็นประโยชน์ของหลักการทางวิชาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินงานด้านบริการวิชาการให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัยในรายวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับโครงการบริการวิชาการ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. กิจกรรม "การจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านพื้นฐาน" สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดี กินดี สร้างประโยชน์ต่อชุมชนเกษตรกรยิ่งขึ้น 2. กิจกรรม "การจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านพื้นฐาน" มีระบบและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 3. กิจกรรม "การจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านพื้นฐาน" นำรายวิชาไปบูรณาการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นักศึกษามีความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 20 คน

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  กลุ่ม 2 (ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม) ความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบรายจ่ายอื่น ต้นทุนในการดำเนินโครงการ 20,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  โครงการที่พัฒนาร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับชุมชนบ้านไทรนอง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ทางด้านการเกษตร  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -