รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
การส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อาจารย์เทียมจันทร์ ศรีถาน
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  (งปม)
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.อ.เปรมปรีดา ทองลา
  2.ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
  3.อ.เทียมจันทร์ ศรีถาน
  4.นายมนตรี สังขนาค  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 - การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 - ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 6 - จำนวนชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา กลยุทธ์ที่ 1 - บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 - ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 - เครือข่ายมีส่วนร่วมในการทำโครงการ

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 - การบริการวิชาการแก่สังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาในเขตภาคตะวันออก จำนวน 10 ชุมชน
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  200,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ม.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  30 มิ.ย. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยากต่อการคาดเดากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็จะมาพร้อมกับปัญหาที่ตามมาอีกมายมาย เช่น ปัญหาระบบการศึกษา ปัญหาการเมือง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อความสงบสุขของประชาชนคนไทยโดยการพัฒนาประเทศนั้น ทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนงานต่างๆมากที่สุด คือทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าทรัพยากรอื่นๆ คือการรู้จักคิด วิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการที่คิดไว้เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งใน การพัฒนานั้นต้องเริ่มพัฒนาจากสังคมขนาดเล็กไปเรื่อยๆจนถึงระดับสังคมขนาดใหญ่พัฒนาที่ละขั้นตอนอย่างช้าๆมีความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุด ไม่เป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนแต่สำหรับการพัฒนานั้นจะกระทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้สำเร็จเป็น ไปได้ยากจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อให้รากฐานของสังคมไทยมีความมั่นคงและสามารถ ดูแลตนเองได้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความสงบเรียบร้อย โดยยึดหลักการ ที่ว่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมกันรับผิดชอบในการ บริหารจัดการด้วยตัวชุมชนเอง ภายใต้แนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้จักชุมชนดีเท่ากับชุมชนเอง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรัก หวงแหนและสามัคคี กันมากขึ้น ในการนี้เพื่อลดปัญหาต่างๆของสังคมไทย เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงจัดโครงการ “ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตน” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งและดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมความรักและความสามัคคีต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในชุมชนที่มี คุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาในเขตภาคตะวันออก จำนวน 10 ชุมชน โดยมีชาวชุมชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆ ของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  "1. ประชาชนมีความรู้ความใจ ในการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆ ของชุมชน" 2. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3. ประชาชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 2. ประชาชนมีความรู้ความใจในการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 3. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 4. ประชาชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน 3. หลักสูตรส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 1 โครงการ 4. โครงการและกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 โครงการ

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ไตรมาส 2-3 (ม.ค.-มิ.ย.)

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบรายจ่ายอื่น 600,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพขีวิตที่ดีขึ้น

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  ชุมชนได้รู้ เข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติด ปละปัญหาด้านอื่นๆ ชุมชนมีความรักสามคคี และมีระเบียบวินัย ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ประชาชนในชุมชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

  ผลสำเร็จโครงการ :
  ชุมชนมีความรู้ เข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติด ปละปัญหาด้านอื่นๆ ชุมชนมีความรักสามคคี และมีระเบียบวินัย ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ประชาชนในชุมชนมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 3
  อัปเดทล่าสุด : 2020-09-20 10:19:08
  1 1 กำลังดำเนินการ 99 %

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ