รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงาน :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพงษ์นที ศิลาอาศน์
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่- เป้าประสงค์ที่- ตัวชี้วัดที่- กลยุทธ์ที่-

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  พันธกิจที่ 1 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าประสงค์ที่ 2 บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการพระราชดำริ ตัวชี้วัดที่ 2 มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานและเผยแพร่การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการตอบสนองชุมชนและท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่-

  พื้นที่ดำเนินการ :
  โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคาร 35 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  400,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  31 ส.ค. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยในชนบท เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ ในปี พ.ศ. 2538 ได้เกิดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การดำเนินโครงการได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนการสอน การให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและความเสมอภาคเบื้องต้น สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นและมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การเผยแพร่ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ eDLTV ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนครู พัฒนาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนต่างๆ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 2. เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 2. มีการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยจำนวน 5 โรงเรียน 2. สื่อวีดิทัศน์ จำนวน 5 เรื่อง

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ต้นทุนในการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ 400,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 2. มีการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน

  ผลสำเร็จโครงการ :
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 2. มีการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-03-30 11:12:14
  1 1 กำลังดำเนินการ 40 %

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ