รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายแก่ชุมชน
หน่วยงาน :
คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  15550 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต
  2.อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  เป้าหมาย ด้านสังคม ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตัวชี้วัดที่ 1.5 จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอชน ละภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ การส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย 3. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 1. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2. จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด ตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนชุมชนที่มีการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เพื่อมีคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 1. งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้จริง ตัวชี้วัดที่ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 2. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคตะวันออก ตามแนวพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 (คณะ) ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  หอประชุมหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 9 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  15,550 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม หมวดเงิน : 1.งบรายจ่ายอื่น กิจกรรม : 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 6) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  13 มี.ค. 2563
  วันที่สิ้นสุด :
  13 มี.ค. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น "สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๐ โดยตัวเลขของประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๔ ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า ๖๐ ปี เกิน ๒๐% ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและการอยู่ในภาวะพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การขาดการออม การไม่สามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานภาครัฐ และโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่ไม่เพียงพอและการขาดความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขในการรับสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่รัฐมีการดำเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตในมาตรฐานที่เหมาะสม รวมทั้งเงื่อนไขในการในได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะเป็นองค์กรที่จัดการศึกษาวิชาการด้านกฎหมายและมีพันธกิจในการบริการวิชาการแก่สังคม จึงเห็นควรจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการรับฟังปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน 2. ชุมชนมีความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน 2. ชุมชนมีความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ประชาชนในพื้นที่หนองบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 30 คน มีจำนวนชุมชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ชุมชน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  13 มีนาคม 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 15,550 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  การอบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการภาครัฐสำหรับผู้สูงอายุ

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขของการได้รับสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ

  ผลสำเร็จโครงการ :
  บรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่สนใจจากชุมชนหมู่บ้านหนองบัวทองหรือหมู่บ้านใกล้เคียง ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี


  มี

  ไม่มี

  โปรดระบุวิธีการ


  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-04-30 16:22:36
  0 0 เสร็จสิ้น  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ