รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการถ่ายทอดสัญญาณการบรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)
หน่วยงาน :
คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  อื่นๆ (คณะนิติศาสตร์)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  1000
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  1,000 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 1.1 การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมตอบสนองนโยบายการพัฒนาระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่ 3. 1 งานบริการวิชาการ 1 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออก

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 4. สร้างเครือข่ายกับชุมชน หรือศิษย์เก่าในการระดมทุนและหารายได้ ตัวชี้วัดที่ 2. การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 5. สนับสนุน การจัดหารายได้ และระดมทรัพยากรจากหน่วยงายภายนอก

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเมแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 6. มีโครงการบริการวิชาการที่เป็นการจัดหารายได้ให้คณะ กลยุทธ์ที่ 2. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคตะวันออกฯ

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 (คณะ) ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ประจำ
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  1,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  5.3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ 1000 บาท

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  31 ธ.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่สำคัญของของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งคณะจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม และได้มารฐานสากลที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ประกอบกับการให้บริการวิชาการให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ทางกฎหมายเนติบัณฑิตยสภาภาคค่ำ โดยคณะนิติศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งการเรียนกฎหมาย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาโดยกฎหมายที่ได้ศึกษามานั้น และเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลกรของคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนและการสอนด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายกฎหมายโดยการถ่ายทอดสดจากสำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งเป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โดยการลงทะเบียนที่คณะนิติศาสตร์และมีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลผู้สนใจท่านละ 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า/ปัจจุบัน บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมาย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะนิติศาสตร์และหน่วยงานภายนอก 3. เพื่อบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิติศาสตร์ และตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า/ปัจจุบัน บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมายตามมาตรฐานของเนติบัณฑิตยสภา 2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะนิติศาสตร์และหน่วยงานภายนอก 3. ดำเนินการตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เป็นผลสำเร็จ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 คน (2 ภาคการศึกษา)

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ตุลาคม - ธันวาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ค่าวัสดุ 1000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  การเผยแพร่การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งการเรียนกฎหมาย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาสำหรับศิษย์เก่า ผู้สนใจศึกษากฎหมายทั่วไป และถือเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลกรของคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนและการสอนด้วย

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :

  ผลสำเร็จโครงการ :

  กลุ่มเป้าหมาย :  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-05-01 08:58:46
  0 0 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -