รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการถ่ายทอดสัญญาณการบรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)
หน่วยงาน :
คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านการศึกษา
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  1000
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการจัดหารายได้
  ค่าลงทะเบียน :
  1,000 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 2. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมและน้อมนำแนวพระราชดำริมาจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 1 คณะนิติศาสตร์ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวชี้วัดที่ 4 มีโครงการบริการวิชาการที่เป็นการจัดหารายได้ให้คณะ กลยุทธ์ที่ 2 ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคตะวันออก

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 (คณะ) การบริการวิชาการแก่สังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ประจำ
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  1,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 9) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2560 เป็นเงิน 1000 บาท

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2561
  วันที่สิ้นสุด :
  31 ธ.ค. 2561

  หลักการและเหตุผล :
  การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่สำคัญของของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งคณะจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม และได้มารฐานสากลที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ประกอบกับการให้บริการวิชาการให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ทางกฎหมายเนติบัณฑิตยสภาภาคค่ำ โดยคณะนิติศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งการเรียนกฎหมาย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาโดยกฎหมายที่ได้ศึกษามานั้น และเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลกรของคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนและการสอนด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายกฎหมายโดยการถ่ายทอดสดจากสำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งเป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โดยการลงทะเบียนที่คณะนิติศาสตร์และมีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลผู้สนใจท่านละ 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า/ปัจจุบัน บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมาย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะนิติศาสตร์และหน่วยงานภายนอก 3. เพื่อบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิติศาสตร์ และตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า/ปัจจุบัน บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมายตามมาตรฐานของเนติบัณฑิตยสภา 2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะนิติศาสตร์และหน่วยงานภายนอก 3. ดำเนินการตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เป็นผลสำเร็จ

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 คน (2 ภาคการศึกษา)

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ตุลาคม - ธันวาคม 2561

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ต้นทุนในการดำเนินโครงการ 1,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  การเผยแพร่การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งการเรียนกฎหมาย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาสำหรับศิษย์เก่า หรือผู้สนใจทั่วไป และถือเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลกรของคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนและการสอนด้วย  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -