รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงาน :
คณะนิติศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  1000
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.อ.ชญานาภา ลมัยวงษ์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 2. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมและน้อมนำแนวพระราชดำริมาจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 1 คณะนิติศาสตร์ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 (คณะ) การบริการวิชาการแก่สังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  กิจกรรมนักศึกษา

  งบประมาณ :
  1,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 9) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2560 เป็นเงินจำนวน 1000 บาท

  วันที่เริ่ม :
  1 เม.ย. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  30 มิ.ย. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่สำคัญของของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งคณะจะต้องให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในวิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรจัดโครงการ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่กระตุ้นให้นักศึกษาและบุคคลากรสามารถนำความรู้ความสามารถด้านกฎหมายมาใช้ประกอบในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อบริการวิชาการตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  นักศึกษาและบุคคลากรมีความตระหนักถึงคุณค่าของการนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาท้องถิ่นของตน

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ควมรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  เมษายน - มิถุนายน 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ต้นทุนในการดำเนินโครงการ 1,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  การสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  -ไม่พบข้อมูล-

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -