รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการสำรวจและสร้างอัตลักษ์จากฐานข้อมูลวิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (ชุมชนตำบลวันยาว)
หน่วยงาน :
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายอรุณ แพทย์โอสถ
มิติของโครงการ :
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น - งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และบริการวิชาการ สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  1 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นายอรุณ แพทย์โอสถ


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2. จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพื้นที่ที่สอดคล้อง กับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/จังหวัด กลยุทธ์ที่ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1. อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทย และบริการวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1. อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทยสู่สากล 2. สร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ 2 . เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมการบริการวิชาการ 6. ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1. สร้างคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 3.ต้องทำการศึกษา สืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกและเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถสืบค้นเข้าถึงได้

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3 การบริการวิชาการ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

  พื้นที่ดำเนินการ :
  บ้านคลองหิน ตำบลวันยาว อำเถอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  30,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 (แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น 1) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น - งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และบริการวิชาการ

  วันที่เริ่ม :
  24 ก.พ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :
  25 ก.พ. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  ตามพันธกิจ ของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการที่มุ่งเป้าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยตรง โดยใช้หลักการบริการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเน้นแนวทางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย ที่มีคุณค่าและสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ จึงได้จัดให้มีโครงการบริการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการสำรวจและสร้างอัตลักษ์จากฐานข้อมูลวิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ให้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความสามัคคี ให้กับชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 2. เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน 3. เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนในด้านของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 4. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูล องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และสามารถนำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน 3. ชุมชนเห็นความสำคัญถึงคุณค่าในด้านของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4. เกิดฐานข้อมูล องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ชุมชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาต่อยอดทักษะ องค์ความรู้ที่มี นำไปสู่การพัฒนาชุมชนตนเองเพื่อการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุมชน 2. ฐานการเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 3 แหล่ง 3. มีเครือข่ายชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ จำนวน 1 ชุมชน 4. มีการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับชุมชน จำนวน 1 เรื่อง

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ค่าวิทยากร 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่านๆละ 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่านๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่านๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 150 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 35 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท 3. ค่าจ้างสำรวจและเก็บข้อมูลองค์ความรู้ชุมชน พร้อมเข้าเล่มและแนบไฟล์งาน จำนวน 1 ชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท ค่าวัสดุ 1. ค่าจ้างพิมพ์ป้ายโครงการ ขนาด 1x2 ม. จำนวน 1 แผ่น เป็นเงิน 400 บาท 2. ค่าจ้างทำป้ายข้อมูลองค์ความรู้แบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุดๆละ 1,500 เป็นเงิน 3,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  เป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ ชมรมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลวันยาว เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน ในเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน และการท่องเที่ยว

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความสามัคคี ให้กับชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 2. เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน 3. เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนในด้านของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 4. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูล องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

  ผลสำเร็จโครงการ :
  1. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และสามารถนำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ของชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน 3. ชุมชนเห็นความสำคัญถึงคุณค่าในด้านของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4. เกิดฐานข้อมูล องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ชุมชนบ้านคลองหิน ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2022-11-11 15:22:37
  0 0 รออนุมัติ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -