รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการ รปศ.ร่วมใจฟื้นฟูชายฝั่งแหลมเทียนแหลมสนและอ่าวกรูดด้วยหญ้าทะเลเทียมและปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้างและริมทะเล
หน่วยงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลพรรณ ออสปอนพันธ์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  30000
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางสาวมัลลิกา ตั้งบุรสุวรรณ
  2.ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์


  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.2

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ม.1 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  30,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2563 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ก.พ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :
  1 ก.พ. 2563

  หลักการและเหตุผล :
  สืบเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้กำหนดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายคณะซึ่งสาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้กำหนดพื้นที่แหลมเทียนจังหวัดตราดและพื้นที่ข้างเคียงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ปัญหาที่พบจากการวิจัยคือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งลดลงกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวกรูดและกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมสนร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้แนวทางที่จะจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาคือจัดทิ้งหญ้าทะเลเทียม(กลุ่มประมงพื้นบ้านได้ดำเนินการร่วมสำนักงานประมงจังหวัดและกรมทรัพยากรชายฝั่งเรียบร้อยแล้วรอการทิ้งลงทะเล)และปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูบ่อกุ้งร้างในพื้นที่อ่าวกรูดและปลูกป่าชายเลนริมทะเลในพื้นที่แหลมสน

  วัตถุประสงค์ :
  1 เพื่อร่วมใจฟื้นฟูชายฝั่งแหลมเทียน แหลมสนและอ่าวกรูดด้วยหญ้าทะเลเทียมและปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้างและริมชายทะเล 2 เพื่อบูรณาการกับการบริการวิชาการโครงการและการเรียนการสอนรายวิชารายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (2062104) และการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ (2063104)

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ได้ฟื้นฟูชายฝั่งแหลมเทียน แหลมสนและอ่าวกรูดด้วยหญ้าทะเลเทียมและปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้างและริมชายทะเล 2. ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนชายฝั่งจังหวัดตราดและบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 จากกลุ่มเป้าหมาย 250 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  1 กุมภาพันธ์ 2563

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  -

  จุดเด่นของโครงการ :
  ได้ฟื้นฟูชายฝั่งแหลมเทียน แหลมสนและอ่าวกรูดด้วยหญ้าทะเลเทียมและปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งร่างและริมทะเล

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :

  ผลสำเร็จโครงการ :

  กลุ่มเป้าหมาย :  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-05-13 14:59:44
  1 1  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -