รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผศ.ดร.อัจฉรา บุญโรจน์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  100,000 บาท
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.นางสาวพนิดา หมากสุก
  2.ผศ.พรชัย เหลืองวารี
  3.ผศ.ดร.อัจฉรา บุญโรจน์
  4.อ.นภาพร จิตต์ศรัทธา  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 1.การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1.ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 4) โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการ การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1.3 ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริ ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 มีการส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริ

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

  พื้นที่ดำเนินการ :
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ลักษณะของโครงการ :
  ประจำ
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  อบรม

  งบประมาณ :
  100,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  งบประมาณแผ่นดิน แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ลำดับที่ 2 งบรายจ่ายอื่น 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 100,000 บาท

  วันที่เริ่ม :
  1 ต.ค. 2561
  วันที่สิ้นสุด :
  31 ก.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิดดำเนินการมาหลายปีแล้ว โดยการดำเนินงานของศูนย์ คือ พัฒนาปรับปรุงศูนย์และส่งเสริมการทำแปลงสาธิตทางด้านการเกษตรเพื่อให้บุคลากรภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาศาสตร์ทางด้านการเกษตรและแปรรูป แต่ละปีจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การสาธิตทางการเกษตร การแปรรูป การอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจและยังใช้เป็นแหล่งการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 3. เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและอบรมบริการวิชาการด้านการเกษตร

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1. ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีความพร้อมด้านกิจกรรมและวิชาการ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 3. เป็นแหล่งบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  1. จำนวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 30 คน 2. มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีความพร้อมด้านกิจกรรมและวิชาการ 1 ศูนย์

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  1. ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ในเดือน กรกฎาคม 2562

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  ดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท 1. ปรับปรุง และดูแลรักษาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 70,000 บาท 2. บริการวิชาการด้านการเกษตร 30,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  บริการให้แก่ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  ทดสอบ

  ผลสำเร็จโครงการ :
  มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

  กลุ่มเป้าหมาย :
  ทดสอบ  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2019-12-13 10:45:35
  1 1 ยังไม่ได้ดำเนินการ
  2 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2019-12-13 10:49:21
  1 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -