รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น (การตลาด)
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา สิงหธรรม
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบโดยดครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
  2.ผศ.จิตติมา สิงหธรรม
  3.ผศ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ - เป้าประสงค์ที่- ตัวชี้วัดที่- กลยุทธ์ที่-

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่- เป้าประสงค์ที่- ตัวชี้วัดที่- กลยุทธ์ที่-

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่-

  พื้นที่ดำเนินการ :
  หมู่ที่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  ประชุมปฎิบัติการ

  งบประมาณ :
  50,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  9 พ.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  10 ก.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  ในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยากต่อการคาดเดากับเหตุการณืต่างๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็จะมาพร้อมกับปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย เช่น ัญหาระบบการศึกษา ปัญหาการเมือง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเปล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อความสงบสุขของประชาชนคนไทยโดยการพัฒนาประเทศนั้น ทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนงานต่างๆมากที่สุด คือทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัยากรมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าทรัพยากรอื่นๆ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการลงมือปกิบัติตามกระบวนการที่คิดไว้เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งในการพัฒนานั้นต้องเริ่มพัฒนาจากสังคมขนาดเล็กไปเรื่อยๆจนถึงระดับสังคมขนาดใหญ่ พัฒนาทีละขึ้นตอนอย่างช้าๆ มีความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุดไม่เป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนแต่สำหรับการพัฒนานั้นจะกระทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้สำเร็จเป็นไปได้ยากจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัญแลบะภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อให้รากฐานของสังคมไทยมีความมั่นคงและสามารถดูแลตนเองได้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันพัฒนาขชุมชนให้มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความสงบลเรียลบร้อย โดยยึดหบักการที่ว่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขชั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการงางแผน ปฏิบัติตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมกันรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้วยตัวชุมชนเอง ภายใต้แนวฃคิดที่ว่าไม่มีใครรู้จักชุมชนดีเท่ากับชุมชนเอง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรัก หวงแหน และสามัคคีกันมากขึ้น ในการนี้เพื่อลดปัญหาต่างๆของสังคมไทย เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทายลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงจัดโครงการ "ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตน" เพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้เข้มแข็งและดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมความรักและความสามัคคีต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตตาศาสตร์พระราชาในเขตภาคตะวันอก จำนวน 1 ชุมชน โดยมีชาวชุมชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความถึงพอใจไม่น้อยกว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื ่นๆของชุมชนไม่น้อยกว่า ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นไม่น้อยกว่า ประชาชนมีจิตสาะารณะในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติไม่น้อยกว่า

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความถึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอื ่นๆของชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประชาชนมีจิตสาะารณะในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ชุมชน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน หลักสูตรส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่จของตนเองและผู้อื่น 1 หลักสูตร โครงการและกิจกรรมจิตอาสา 1 โครงการ

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3 วัน

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  งบประมาณสนับสนุนต้นทุนการจัดโครงการ 50,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  -

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  -

  ผลสำเร็จโครงการ :
  -

  กลุ่มเป้าหมาย :
  -  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2020-09-20 14:58:58
  1 1 กำลังดำเนินการ 99 %

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ