รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (พัฒนาร้านค้าปลีกร่วมกับบริษัทสยามแมคโคร จันทบุรี)
หน่วยงาน :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา บรรจงการ
มิติของโครงการ :
 • ด้านสังคม
 • แหล่งงบประมาณ :
  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
  รายละเอียดงบประมาณ :
  งบรายได้
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ผศ.จิตติมา สิงหธรรม
  2.ว่าที่เรือตรีกัมพล มีมาก
  3.ผศ.บุษรา บรรจงการ  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ 3 : การยกมาตรฐานให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 : บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย สู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ อาชีพ และความเป็นอยู่ แก่ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 3: การบริการวิชาการที่เกิดจากการเรียนการสอนหรือการวิจัย

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสตร์ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 2 : เครื่อข่ายมีส่วนร่วมในการทำโครงการ กลยุทธ์ 1 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่3.2 / 5.2

  พื้นที่ดำเนินการ :
  ร้านค้าปลีก จังหวัดจันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ต่อเนื่อง
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  สนับสนุนการเรียนการสอน

  งบประมาณ :
  2,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  -

  วันที่เริ่ม :
  10 ต.ค. 3104
  วันที่สิ้นสุด :
  3 ธ.ค. 3104

  หลักการและเหตุผล :
  การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนศาสตร์ด้านการตลาดที่สามารถให้ความรู้ให้คำปรึกษางานด้านการตลาดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่อวยงานทั้งภาครัญและเอกชน หลักสูตรได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์กับชุมชน รวมถึงการอบรมให้ความรู้การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อชุมชน โครงการนี้มีการเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังพัฒนานักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติโดยลงพื้นที่ไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยเน้นการบูรณาการเรียนการสอนและนำมาประยุกต์ในสถานการณ์จริง พร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการในการปฏิบัติงาน และช่วยชี้แนะชุมชน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์และนักศึกษาจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งจะเป็นแหล่งงานแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการประกอบธุรกิจของนักศึกษาและศักยภาพด้านการทำงานเป็นทีม 2. เพื่อนำกระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการบูรณาการความรู้กับภารกิจด้านอื่นสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้นักศึกษาได้นำควารู้ด้านวิชาการไปบูรณาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  1.ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 2.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  จำนวนร้านค้า 10 ร้านค้า จำนวนนักศึกษา 50-100 คน

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  2,000 บาท

  จุดเด่นของโครงการ :
  พัฒนาร้านค้าปลีกให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

  ประโยชน์ที่ชาวบ้าน/ชุมชน จะได้รับ :
  -

  ผลสำเร็จโครงการ :
  -

  กลุ่มเป้าหมาย :
  -  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 1
  อัปเดทล่าสุด : 2020-09-20 16:21:49
  1 1 เสร็จสิ้น

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ