รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
บ้านหอยบ้านปู
หน่วยงาน :
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กองพล เจิมพักตร์
มิติของโครงการ :
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • แหล่งงบประมาณ :
  อื่นๆ
  รายละเอียดงบประมาณ :
  ลักษณะโครงการ :
  โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบไม่แสวงหาผลกำไร
  ค่าลงทะเบียน :
  0 บาท
  ผลผลิต :
  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ผู้รับผิดชอบโครงการ :
  1.ว่าที่ร้อยตรีกองพล เจิมพักตร์  ความสอดคล้องระดับมหาวิทยาลัย :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  ความสอดคล้องระดับความสอดคล้องระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน :
  ยุทธศาสต์ที่ เป้าประสงค์ที่ ตัวชี้วัดที่ กลยุทธ์ที่

  สนองตอบกลับ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด (การประกันคุณภาพ) :
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ที่ 5

  พื้นที่ดำเนินการ :
  บ้านท่าแฉลบ จันทบุรี
  ลักษณะของโครงการ :
  ใหม่
  ลักษณะการดำเนินงาน :
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  งบประมาณ :
  25,000 บาท
  อ้างอิงถึงกรอบงบประมาณ :
  ตัวอย่าง กรอบการจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562 กิจกรรม : 2.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสต์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น : 4)โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

  วันที่เริ่ม :
  1 ก.ค. 2562
  วันที่สิ้นสุด :
  2 ก.ค. 2562

  หลักการและเหตุผล :
  มีเหตุผล

  วัตถุประสงค์ :
  มีวัตถุประสงค์

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  มีทรัพยากรหอยและปลาเพิ่มขึ้น

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
  ระบบนิเวศดีขึ้น

  เป้าหมายเชิงปริมาณ :
  ปลาเพิ่มขึ้น

  เป้าหมายเชิงเวลา :
  3วัน

  เป้าหมายเชิงต้นทุน (ให้ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณด้วย) :
  จัดซื้อท่อ PVC

  จุดเด่นของโครงการ :
  ชาวบ้านท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติ  การรายงานผลความคืบหน้าโครงการ

  ลำดับ ไตรมาสที่ จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ผู้ประสานงานโครงการ สถานะโครงการ ตัวเลือก
  1 ไตรมาสที่ 2
  อัปเดทล่าสุด : 2019-12-13 10:14:46
  0 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ

  เอกสาร
  เอกสารของโครงการ
  - ไม่พบเอกสาร -


  ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
  - ไม่พบภาพกิจกรรม -