รายชื่อโครงการทั้งหมด

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ สถานะ ตัวเลือก
1 ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 09:56:41
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 บ้านหอยบ้านปู
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 02:35:42
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ อื่นๆ 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการทับทิมสยาม สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สู่ "ความมั่นคง สุขภาพ ความรัก" ด้วยศาสตร์พระราชา
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-23 10:13:13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 กำลังดำเนินการ 90 %
4 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 09:50:53
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 เสร็จสิ้น
5 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-15 13:10:45
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 เชิร์ฟรุ่นจิ๋ว
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 02:44:46
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบยุทธศาสตร์/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2562 ยังไม่รายงาน
7 ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 02:45:02
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 ยังไม่รายงาน
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 02:49:56
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจเพื่อบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานระดับตำบล
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 09:53:20
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 เสร็จสิ้น
10 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
แก้ไขล่าสุด: 2020-03-30 17:18:42
คณะนิติศาสตร์ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2562 อื่นๆ
11 โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 02:55:57
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 บริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-06 14:56:37
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 เสร็จสิ้น
13 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐในการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-20 10:18:00
คณะวิทยาการจัดการ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 กำลังดำเนินการ 99 %
14 วิทยาศาสตร์และสุขภาวะการดูแลสุขภาพ (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562)
แก้ไขล่าสุด: 2019-12-13 03:03:01
คณะพยาบาลศาสตร์ อื่นๆ 2562 เสร็จสิ้น
15 โครงการบริการวิชาการศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออก
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-13 10:37:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 กำลังดำเนินการ 95 %
16 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐในการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-20 09:23:36
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 กำลังดำเนินการ 99 %
17 บริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน)
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-15 10:26:24
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Board game กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-10 04:52:01
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 เสร็จสิ้น
19 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-10 15:54:07
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 เสร็จสิ้น
20 ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-27 16:51:19
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 กำลังดำเนินการ 30 %
21 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเกมกระดาน (Board Game) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การศึกษา 4.0
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-13 08:44:55
คณะครุศาสตร์ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 ยังไม่รายงาน
22 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูสอนว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน 1.1 - 1.3
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-13 08:54:24
คณะครุศาสตร์ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 เสร็จสิ้น
23 ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น // กิจกรรม พัฒนาบุคลากรเพื่อจิตอาสา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-09 11:35:02
คณะวิทยาการจัดการ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2562 กำลังดำเนินการ 99 %
24 สัมมนาพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD)"ก้าวทันมาตรฐานการบัญชี" ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11
แก้ไขล่าสุด: 2020-02-05 11:07:30
คณะวิทยาการจัดการ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 ยังไม่รายงาน
25 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV)
แก้ไขล่าสุด: 2020-03-30 10:53:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 ยังไม่รายงาน
26 โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-14 09:40:27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2562 ยังไม่รายงาน
27 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Learning สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รหัสหลักสูตร 623181185)
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-17 10:29:21
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 อื่นๆ
28 การพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอินโฟกราฟิก (รหัสหลักสูตร 629181267)
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-17 10:30:03
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 อื่นๆ
29 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-15 12:12:03
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 ยังไม่รายงาน
30 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและน้ำใช้ในทางการเกษตรในเขตภาคตะวันออก
แก้ไขล่าสุด: 2020-01-15 12:19:27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 ยังไม่รายงาน
31 กิจกรรมที่ ๑ การจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านพื้นฐาน
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-02 10:26:15
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 ยังไม่รายงาน
32 การส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-09 14:29:06
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 กำลังดำเนินการ 99 %
33 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แก้ไขล่าสุด: 2020-03-30 11:20:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 กำลังดำเนินการ 40 %
34 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แก้ไขล่าสุด: 2020-05-01 12:58:22
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 เสร็จสิ้น
35 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายแก่ชุมชน
แก้ไขล่าสุด: 2020-03-31 11:56:11
คณะนิติศาสตร์ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2563 เสร็จสิ้น
36 โครงการถ่ายทอดสัญญาณการบรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-01 12:39:32
คณะนิติศาสตร์ อื่นๆ 2563 เสร็จสิ้น
37 โครงการถ่ายทอดสัญญาณการบรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-01 12:50:33
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 ยังไม่รายงาน
38 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-01 13:01:59
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 ยังไม่รายงาน
39 กิจกรรมที่ ๒ บริการวิชาการ Green logistics และGreen Supply chain ของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี (การสร้างเตาเผาถ่านเพื่อผลิตถ่านสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม)ม้ในจังหวัดจันทบุรี
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-02 10:28:23
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 ยังไม่รายงาน
40 กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโรงเรือนควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อการเพาะเห็ด
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-02 10:30:09
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 ยังไม่รายงาน
41 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเครื่องคัดแยกผลไม้ต้นแบบสำหรับชุมชนเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-02 10:43:18
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 ยังไม่รายงาน
42 กิจกรรมที่ ๕ การประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-02 11:24:46
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบยุทธศาสตร์/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2563 ยังไม่รายงาน
43 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจเพื่อบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานระดับตำบล
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-03 09:07:29
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
44 โครงการสำรวจและสร้างอัตลักษ์จากฐานข้อมูลวิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (ชุมชนตำบลวันยาว)
แก้ไขล่าสุด: 2020-04-10 11:21:40
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 รออนุมัติ
45 โครงการ รปศ.ร่วมใจฟื้นฟูชายฝั่งแหลมเทียนแหลมสนและอ่าวกรูดด้วยหญ้าทะเลเทียมและปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้างและริมทะเล
แก้ไขล่าสุด: 2020-05-13 14:48:49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 ไม่ผ่านการอนุมัติ
46 โครงการขับเคลื่อนชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
แก้ไขล่าสุด: 2020-05-14 12:18:11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
47 โครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์เพื่อการพัมนาท้องถิ่น (บัญชีพอเพียง)
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-20 09:26:19
คณะวิทยาการจัดการ กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/สำนักบริการวิชาการ 2562 กำลังดำเนินการ 99 %
48 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น (การตลาด)
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-20 11:31:35
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบาย(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 กำลังดำเนินการ 99 %
49 โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (พัฒนาร้านค้าปลีกร่วมกับบริษัทสยามแมคโคร จันทบุรี)
แก้ไขล่าสุด: 2020-09-20 16:09:44
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน(ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 2562 เสร็จสิ้น